علی جان

علی جان...
ای معبود من!علی را که نام الله بود٬ خداتقدیم روح توکرد٬ تاتونیز خدایی دیگر باشی!وتو به آن معنا بخشی.وتو (ع) را عدالت تفسیر کردی ومارا عبد عدالت ساختی. (ل) را لبخند خدای عزوجل معنا کردی ٬که آن را چون آفتاب به خانه ی یتیمکان بیوه زنی تاباندی وصولت حیدری را دستمایه ی شادی کودکانه شان کردی. و (ی) را با ید بیضایی زینت بخشیدی که مفهوم آن یاری همه ی مظلومان وستم دیدگان ودلدادگان تاریخ است.اصلا موسی نبی هم به خاطر اثبات نبوتش وام دار ید بیضای توست! نه تنها او بلکه همه ی انبیای الهی باید برای پذیرش در درگاه حق مطلق نام تورا به وساطت ببرند! زیرا نام تو یعنی خدا!
آنان که علی را به خدایی دارند کفرش به کنار عجب خدایی دارند!

/ 0 نظر / 3 بازدید